KIA LANDCARO nas|Dostępne modele|Serwis i części|Flota|Finansowanie|Kontakt

Landcar - Aktualności

Aktualności        2018-06-18


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z realizacją wymogów art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
LANDCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
UL. SZEROKA 2, 95-030 STAROWA GÓRA, NIP: 7292703857
2.   Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  za pomocą adresu iod@landcar.pl
3.    Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych,
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami,
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych podpisanych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest LANDCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. SZEROKA 2, 95-030 STAROWA GÓRA, NIP: 7292703857.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w firmie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.         2018-06-25


Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z dnia 24.05.2018r. poz. 1000). oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
 
informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego, zewnętrznego oraz wykonanych zdjęć będzie:
 
LANDCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Szeroka 2
95-030 Starowa Góra
NIP: 729-27-03-857
 
Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: iod@landcar.pl

Dane będą przetwarzane na podstawie (art. 6 ust. 1 f RODO, art. 111  ustawy o ochronie danych osobowych) – prawnie uzasadnionych celów.

Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom w celu realizacji pierwotnego celu.

Dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące (art. 111  ustawy o ochronie danych osobowych).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  niezbędne do realizacji ww celu..
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.        2017-04-06


Zatrudnię Lakiernika samochodowego:
 
Opis stanowiska:

- Przygotowanie i lakierowanie pojazdów
- dobierane kolorów
- kontrola przebiegu zleceń, kontrola jakości
- nadzór nad terminowością napraw
- wykonywanie poleceń przełożonego

Wymagania:

- doświadczenie w zawodzie Lakiernik samochodowy min. 3lata
- umiejętność organizacji pracy
- rzetelność i systematyczność w pracy
- komunikatywność
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjność

Oferujemy

- szkolenia z zakresu wykonywanych obowiązków
- możliwość rozwoju zawodowego
- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
- przyjazną atmosferę w pracy


---
portal portal portal portal portal portal portal


O nas

Nasz zespół
Dostępne modele

Picanto
Venga
Nowa Rio
cee'd
Carens
Stonic
Niro
Sportage
Sorento
Optima
Optima kombi
Optima kombi GT
Stinger
Serwis i Części

Serwis
Części
Stacja kontroli pojazdów
Flota i Assistance

Flota
Assistance
Finansowanie

Kredyt
Leasing
Ubezpieczenia
Outlet

Outlet
Wypożyczalnia
Copyright 2014-2018 by sdKom